คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จึงได้ออกประกาศ ให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2561 ดังนี้

ข้อ 3 “รถยนต์” หมายความว่า รถยนต์ นั่งส่วนบุคคล หรือรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น โดยไม่นําไปใช้ทําการขนส่ง เพื่อการค้าหรือธุรกิจของตนเอง หรือเพื่อสินจ้าง

“รถจักรยานยนต์” หมายความว่า รถที่เดินด้วยกําลังเครื่องยนต์ หรือกําลังไฟฟ้า และมีล้อไม่เกิน 2 ล้อ ถ้ามีพ่วงข้าง มีล้อเพิ่มอีกไม่เกิน 1 ล้อ และให้หมายความรวมถึง รถจักรยานท่ีติดเครื่องยนต์ด้วย เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่าน้ัน โดยไม่นําไปใช้ทําการขนส่ง เพื่อการค้าหรือธุรกิจของตนเอง หรือเพื่อสินจ้าง

“อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี” (Effective Interest Rate) หมายความว่า อัตราดอกเบี้ย สําหรับสินเชื่อเช่าซื้อในลักษณะของการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก เช่นเดียวกับการคํานวณดอกเบี้ย สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย โดยคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นคงเหลือในแต่ละงวด

ทั้งนั้นทั้งนี้จากนโยบายที่จะออกมาคาดว่าจะทำให้ตลาดรถยนต์ และตลาดเงินกู้น่าจะคึกคักอย่างมากเนื่องด้วยการเพิ่มจุดแข่งขันเรื่องดอกเบี้ยให้ผู้ปล่อยเงินกู้ สามารถบิดดอกเบี้ยแข่งขันกันได้ เรียกได้ว่าเพิ่มความปวดหัวให้กับผู้คิดจะเช่าซื้อเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน กับการเลือกกู้ในดอกเบี้ยที่คุ้มค่ามากที่สุด ลายละเอียดลออ่านกันเลย

จับตากฎหมายเช่าซื้อรถยนต์ จยย. แบบลดต้น ลดดอก จับตากฎหมายเช่าซื้อรถยนต์ จยย. แบบลดต้น ลดดอก จับตากฎหมายเช่าซื้อรถยนต์ จยย. แบบลดต้น ลดดอก จับตากฎหมายเช่าซื้อรถยนต์ จยย. แบบลดต้น ลดดอก จับตากฎหมายเช่าซื้อรถยนต์ จยย. แบบลดต้น ลดดอก จับตากฎหมายเช่าซื้อรถยนต์ จยย. แบบลดต้น ลดดอก