Autotirechecking สเปคและราคายางอัพเดตล่าสุด TOP CHART ยางรถยนต์ - ยางรถยนต์ขอบ 13" - ยางรถยนต์ขอบ 14 " - ยางรถยนต์ขอบ 15 " - ยางรถยนต์ขอบ 16 " - ยางรถยนต์ขอบ 17 " - ยางรถยนต์ขอบ 18 " - ยางรถยนต์ขอบ 19 " - ยางรถยนต์ขอบ 20 " - ยางรถยนต์ขอบ 21 " - ยางรถยนต์ขอบ 22 " ตารางผ่อนรถ บทความยางรถยนต์ โปรโมชั่น - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 14 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 15 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 16 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 17 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 18 " ติดต่อโฆษณา

เทคโนโลยีแนวผนังกั้นเสียง

แนวผนังดอกยางของยางทั่วไป

เทคโนโลยีแนวผนังกั้นเสียง

เทคโนโลยีแนวผนังกั้นเสียง

 

แนวผนังดอกยางของยางทั่วไป ไม่มีตัวช่วยในการรบกวนการไหลของอากาศที่ผ่านร่องดอกยาง ซึ่งทำให้เกิดเสียงรบกวนเกิดขึ้น

 แนวผนังกั้นเสียงที่อยู่ในผนังดอกยาง
เทคโนโลยีแนวผนังกั้นเสียง

เทคโนโลยีแนวผนังกั้นเสียง

เมื่อเทคโนโลยีแนวผนังกั้นเสียงได้ถูกติดตั้งเข้าไว้ที่ผนังของดอกยาง การไหลผ่านของอากาศจะถูกรบกวนด้วยแนวปากฉลามที่ตั้งฉากกับแนวผนัง ส่งผลให้ลดเสียงรบกวน และช่วยให้เกิดความเงียบในการขับขี่

ข้อมูลจาก toyotires

>
บทความที่ได้รับความนิยมสูงสุด
Top