Autotirechecking สเปคและราคายางอัพเดตล่าสุด TOP CHART ยางรถยนต์ - ยางรถยนต์ขอบ 13" - ยางรถยนต์ขอบ 14 " - ยางรถยนต์ขอบ 15 " - ยางรถยนต์ขอบ 16 " - ยางรถยนต์ขอบ 17 " - ยางรถยนต์ขอบ 18 " - ยางรถยนต์ขอบ 19 " - ยางรถยนต์ขอบ 20 " - ยางรถยนต์ขอบ 21 " - ยางรถยนต์ขอบ 22 " ราคาและสเปคล้อแม็ก ราคาและสเปคแบตเตอรี่ ตารางผ่อนรถ โปรโมชั่น - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 14 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 15 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 16 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 17 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 18 " ติดต่อโฆษณา

อบรมทำใบขับขี่ออนไลน์รถยนต์ประจำปี 2564-2565

อบรมทำใบขับขี่ออนไลน์รถยนต์ประจำปี 2564 2565

สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้พวกเราทีมงาน Autotirechecking(ATC) จะพาเพื่อนๆ มาดูวิธีการต่อายุใบขับขี่กันว่า มีขั้นตอน และการแบ่งประเภทการต่อใบขับขี่อย่างไร สำหรับวิธีทำใบขับขี่ออนไลน์รถยนต์ประจำปี 2564-2565 นั้นมีการพัฒนาระบบการจองออนไลน์เพิ่มเติมเข้ามาเนื่องจากสถานะการโรคระบาดที่เราได้เจอ ทำให้ทางกรมขนส่งทางบกได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นในการช่วยลดความเสี่ยงให้กับผู้ขับขี่ที่ต้องการ ทำใบขับขี่ออนไลน์รถยนต์ประจำปี 2564-2565 เพื่อความไม่แออัด และความปลอดภัย

อบรมทำใบขับขี่ออนไลน์รถยนต์ประจำปี 2564 2565อบรมทำใบขับขี่ออนไลน์รถยนต์ประจำปี 2564 2565

ขั้นตอนการใช้แอพ “DLTSmartQueue”  เพื่อทำ และต่อใบขับขี่รถยนต์ประจำปี 2564-2565

 1. ขั้นแรกโหลดแอพพลิเคชัน “DLTSmartQueue” หรือเข้าไปที่เว็บไซด์ “https://www.dlt-elearning.com” เพื่อให้เป็นสื่อกลางการจองสแบ และแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติ
 2. ลงทะเบียนด้วยเลขบัตรประชาชน ,เบอร์โทรศัพท์ ,และวัน เดือน ปี เกิด
 3. เข้าระบบด้วยเลขบัตรประชาชน และวัน เดือน ปี เกิด

อบรมทำใบขับขี่ออนไลน์รถยนต์ประจำปี 2564 2565

ต่อใบขับขี่รถยนต์ประจำปี 2564-2565 บนแอพ “DLTSmartQueue”

 1. เลือกเขตการเข้ารับบริการ
 2. เลือกความประสงค์ในการติดต่อการต่อใบขับขี่รถยนต์ประจำปี 2564-2565
 3. เลือกวันที่ในการเข้ารับการต่อใบขับขี่รถยนต์ประจำปี 2564-2565
 4. ตรวจเช็คข้อมูล และทำการยืนยันวันเวลา สถานที่จอง
 5. ทำการเซฟหน้าจอการจองไว้ในมือถือ
 6. จากนั้นเข้าไปอบรมภาคทฤษฏีผ่านการลงทะเบียนออนไลน์

**เอกสาร และข้อมูลการสอบ ในแต่ละความต้องการ จะถูกระบุอยู่ในแอพพลิเคชั่น

อบรมทำใบขับขี่ออนไลน์รถยนต์ประจำปี 2564 2565

อบรมใบขับขี่รถยนต์ออนไลน์ประจำปี 2564-2565 บนเว็บ “https://www.dlt-elearning.com”

 1. เลือกการอบรมตามใบอนุญาติขับรถที่เราต้องการต่ออายุ
 2. ทำแบบทดสอบก่อนอบรม
 3. ดู VDO การอบรม ตั้งใจดูเพื่อตอบคำถามในแบบทดสอบหลังอบรม
 4. ทำแบบทดสอบหลังอบรม
 5. บันทึกหน้าจอผลการอบรมเพื่อใช้เป็นหลักฐาน ควรถ่ายรูปเก็บไว้ในหน้ายืนยันผลการอบรม
 6. นำหลักฐานไปยื่นรับใบขับขี่ หรือการทดสอบสมรรถนะ ได้ที่กรมขนส่งทางบก

อบรมทำใบขับขี่ออนไลน์รถยนต์ประจำปี 2564 2565

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อทำ และต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ออนไลน์ประจำปี 2564-2565

การขอรับใบขับขี่ชนิดชั่วคราว (ขอใหม่)

 • บัตรประชาชนฉบับจริง
  • กรณีชาวต่างชาติให้ยืนใบสำคัญบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง(PASSPORT) พร้อมสำเนา
  • กรณีชาวต่างชาติให้ยืนใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบอนุญาตการทำงาน (WORK PERMIT) ที่ระบุที่พักอาศัยของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ
 • ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

การขอรับใบขับขี่รถส่วนบุคคล (เปลี่ยนจากชนิดชั่วคราว เป็นชนิด 5 ปี)

 • ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราว ที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
 • บัตรประชาชนฉบับจริง
 • ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

การต่ออายุใบขับขี่รถส่วนบุคคล (ต่อชนิด 5 ปี เป็นชนิด 5 ปี)

 • ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน
 • บัตรประชาชนฉบับจริง
 • ใบรับรองแพทย์

การขอใบแทนใบขับขี่ (กรณีชำรุด หรือสูญหาย) หรือการแก้ไขรายการในใบขับขี่

 • บันทึกถ้อยคำ / ใบแจ้งความ (กรณีสูญหาย)
 • ใบขับขี่ฉบับเดิม หรือใบแทน (กรณีชำรุด)
 • บัตรประชาชนฉบับจริง
 • สำเนา หลักฐานการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คำนำหน้าชื่อ ยศ วัน เดือน ปีเกิด ภูมิลำเนา หรือถิ่นที่อยู่ (เฉพาะกรณีแก้ไขรายการในใบขับขี่)

ขั้นตอนของการขอใบขับขี่

อบรมทำใบขับขี่ออนไลน์รถยนต์ประจำปี 2564 2565

ติดตามข้อมูลรถยนต์ ยางรถยนต์ พร้อมโปรโมชั่นดีๆ และเทคโนโลยีเด็ดๆ ได้ที่ Autotirechecking และ Facebook

Top